A.G.B.U. Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ Where excellence, service, and heritage intersect.

Skip to main content
Main Menu Toggle

Upcoming Events

Titan Tales

ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի աշակերտութիւնը քաղցր պահեր պարգեւեց մեծ մայրերուն եւ մեծ հայրերուն

ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի աշակերտութիւնը քաղցր պահեր պարգեւեց մեծ մայրերուն եւ մեծ հայրերուն Featured Photo
Students of the AGBU Manoogian-Demirdjian School Offer Sweet Memories on Grandparents Day On Tuesday, September 12, a Grandparents’ Day celebration took place at Ararat Home’s Deukmejian Hall. AGBU Manoogian-Demirdjian School students performed a program of cultural performances dedicated to the grandparents assembled for the afternoon’s event which was organized by the Lady’s Auxiliary of Ararat Home. ** Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 12ին, Արարատ Տան «Տէօքմէճեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հանդիսութիւն՝ նուիրուած մեծ մայրերուն եւ մեծ հայրերուն, ամերիկեան “Grandparents’ Day”-ին առիթով: Ներկայ մեծ հայրերն ու մեծ մայրերը կէսօրուան ճաշէն ետք վայելեցին ՀԲԸՄ-ի Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի աշակերտութեան հրամցուցած մշակութային յայտագիրը: ** For the full story in English and Armenian, please click on this news item's title.

In Honor of Lara Balciyan (2013-2016)

In Honor of Lara Balciyan (2013-2016) Featured Photo
Last October we faced the heartbreaking reality of bidding farewell far too early to one of our very own, a student of the Artemis Nazarian Preschool named Lara Balciyan (2013-2016). Her light continues to shine in our hearts and on our campus, and we have watched with awe as the Balciyan family has kept that light shining through an unthinkable darkness. Their strength and commitment to Lara has been nothing short of an inspiration. Once more, we dedicated ourselves to Lara's remembrance by introducing a new outdoor pergola on our campus. Established in honor of Lara's memory, the pergola is made possible by contributions from the Balciyan family and from funds raised during last year's inaugural Monster Mash Halloween event. Please click on the titles of this news item to read the full announcement.
Show All News