AGBU Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՊԱՏԳԱՄԸ / AGBU PRESIDENT BERGE SETRAKIAN’S YEAR-END MESSAGE