AGBU Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

ՀԲԸՄ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ ՏԱՍԸ ՀԱԶԱՐ ՏՈԼԱՐ ՆՈՒԻՐԵՑ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ / AGBU MANOOGIAN-DEMIRDJIAN SCHOOL RAISES OVER $10,000 FOR THE ARMENIA FUND